Prijem i izdavanje prvi put

Vaša prva osnovna sredstva

 

Nakon podizanja operativnog sistema na ekranu se pojavljuje prozor Adacco.net start prozor.

 

 

Kliknite na dugme Adacco.net - glavni program. Otvorio se prozor Web Servis Init.

 

 

Ostavite inicijalno čekiranu opciju Direktno na SQL Server i kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Početak.

 

 

Kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se prozor Pozdrav.

 

 

U ovom prozoru imate pristup osnovnim informacijama o Adacco.net programima kao i mogućnost otvaranja pomoći pri uvođenju u rad u ostalim modulima. Jednostavno kliknite na neki od podvučenih tekstova. Ako želite da Vam se prozor Pozdrav više ne pojavljuje prilikom ulaska u program, čekirajte opciju Ne prikazuj više ovaj prozor na početku. Na kraju kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se prozor Adacco knjigovodstvo - glavni program.

 

 

Kliknite na ikonicu Os.sredstva. Otvorio se prozor Start.

 

 

Ostavite ćekiranu opciju professional edicija i kliknite dugme Nastavi. Otvorio se prozor Web servis Init.

 

 

Ostavite čekiranu opciju Direktno na SQL Server i kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Početak.

 

 

U tekst polje Ulazna šifra upiđite odgovarajuću šifru za ulazak u program i nakon toga kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se- prozor Prijava.

 

 

Kliknite na dugme OK. Otvorio se osnovni prozor modula Osnovna sredstva.

 

 

U meniju Kartoteka aktivirajte stavku Firme. Otvorio se prozor Lista firmi.

 

 

Automatski je dodata Probna firma kao prva po redu. Kliknite na dugme Nova. Otvorio se prozor Nova firma.

 

 

U predviđena tekst polja upišite podatke o firmi koju otvarate. Za nastavak rada dovoljno je upisati samo naziv firme, a ostale podatke možete uneti i naknadno. Nakon unosa kliknite na dugme OK. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Osnovna sredstva.

 

 

U naslovnoj liniji možete videti naziv firme u kojoj trenutno radite, a u liniji alatki godinu. Inicijalno je obično ponuđena tekuća godina. Ako želite promeniti godinu, u meniju Podešavanja kliknite na stavku Tekuća godina. Otvorio se prozor Godina.

 

 

Unesite željenu godinu i kliknite na dugme OK. U osnovnom prozoru modula Osnovna sredstva sada je u liniji alatki upisana željena godina. Svaki dokument koji ćete od sada izrađivati mora imati datum iz te godine.

 

 

Sada možete krenuti sa unosom osnovnih sredstava u listu. U meniju Kartoteka aktivirajte stavku Lista osnovnih sredstava. Otvorio se prozor Lista osnovnih sredstava.

 

 

Kliknite na dugme Nabavka novog osnovnog sredstva. Otvorio se prozor Novo osnovno sredstvo.

 

 

U predviđena tekst polja unesite sve potrebne podatke o novom osnovnom sredstvu. Neophodni podaci koji se moraju uneti su šifra, Naziv, Nab. cena i Vek trajanja. Podatke kao što su Grupa i Organizaciona jedinica možete uneti radi- eventualnog naknadnog izdvajanja prema grupama osnovnih sredstava ili organizacionim jedinicama unutar Vaše firme. Sint. konto, Konto ispravke vrednosti i Protukonto ispr. vrednosti možete upisati radi kasnijeg automatskog knjiženja u modulu Finansijsko. Vrlo važni podaci za kasniji obračun amortizacije su Dat. poč. otpisa i čekirana jedna od ponuđenih opcija u panelu Metoda otpisa. Stopa otpisa se automatski izračunava i upisuje na temelju upisanog podatka Vek trajanja. Nakon upisa potrebnih podataka kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista osnovnih sredstava

 

 

U tabeli je generisan novi red sa prvim osnovnim sredstvom u koji su se preneli svi podaci koje ste upisali u prozoru Novo osnovno sredstvo. Pretpostavka je da prilikom početka rada sa programom već imate neko osnovno sredstvo koje je ranije nabavljeno i za koje je ranijih godina već obraćunavata amortizacija. Za unos takovog osnovnog sredstva kliknite na dugme Upis postojećeg osnovnog sredstva. Otvorio se prozor Upis osnovnog sredstva (donos).

 

 

U predviđena tekst polja unesite sve potrebne podatke o postojećem osnovnom sredstvu. Neophodni podaci koji se moraju uneti su šifra, Naziv i Vek trajanja. Podatke kao što su Grupa i Organizaciona jedinica možete uneti radi eventualnog naknadnog izdvajanja prema grupama osnovnih sredstava ili organizacionim jedinicama unutar Vaše firme. Sint. konto, Konto ispravke vrednosti i Protukonto ispr. vrednosti možete upisati radi kasnijeg automatskog knjiženja u modulu Finansijsko. Vrlo važni podaci za kasniji obračun amortizacije su Dat. poč. otpisa i čekirana jedna od ponuđenih opcija u panelu Metoda otpisa. U panelu Nabavna vrednost u tekst polje Duguje unesite nabavnu vrednost osnovnog sredstva, a u panelu Ispravke vrednosti u tekst polje Potražuje iznos ukupno obračunate amortizacije za dosadašnji period (prethodnih nekoliko godina). Vrednosti Salda Nabavne vrednosti, Salda Ispravke vrednosti kao i Knjigovodstvena (sadašnja) vrednost osnovnog sredstva se automatski izračunaju. Stopa otpisa se automatski izračunava i upisuje na temelju upisanog podatka Vek trajanja. Nakon upisa potrebnih podataka kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista osnovnih sredstava.

 

 

U tabeli je generisan novi red sa drugim osnovnim sredstvom u koji su se preneli svi podaci koje ste upisali u prozoru Upis osnovnog sredstva (donos). Nakon pregleda upisanih podataka kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Osnovna sredstva.

 

 

U meniju Obrada aktivirajte stavku Lista obračuna amortizacije. Otvorio se prozor Lista obračuna amortizacije.

 

 

Kliknite na dugme Novi. Otvorio se prozor Razdoblje.

 

 

U predviđena tekst polja unesite mesec i godinu početka i kraja razdoblja za koje želite obračunati amortozaciju. U najvećem broju slučajeva je to od januara do decembra trenutno aktivne godine. Razdoblje obračuna amortizacije i mora biti unutar tekuće godine koju ste zadali na početku rada sa programom. Kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Novi obračun amortizacije.

 

 

U tabeli prozora je na temelju podataka iz prozora Lista osnovnih sredstava i unešenog razdoblja izračunat IV saldo (saldo ispravke vrednosti tj. amortizacija) i Sadašnja vrednost za sva dosada unešena osnovna sredstva. Na kraju kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista obračuna amortizacije.

 

 

U tabeli je generisan novi red sa prvim obračunom amortizacije. Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Osnovna sredstva.

 

 

U meniju Kartoteka aktivirajte stavku Lista osnovnih sredstava. Ponovo se otvorio se prozor Lista osnovnih sredstava.

 

 

Kliknite na dugme Izračunaj i prikaži vrednost. Postale su vidljive dve dodatne kolone i to Sadašnja vrednost i Ispravka vrednosti sa automatski izračunatim i upisanim podacima za jednu i drugu vrednost i to za sva osnovna sredstva.

 

 

Ukoliko listu osnovnih sredstava želite odštampati prvo kliknite na dugme Na ekran kako bi vidjeli tačan izgled izveštaja nakon štampe. Otvorio se prozor Report: ListOsnsr1.rpt.

 

 

Kliknite na ikonicu Print Report, nakon čega će biti izvršena štampa.

 

 

Nakon završetka štampe kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u prozoru Lista osnovnih sredstava.

 

 

Za svako osnovno sredstvo posebno možete otvoriti i njegovu karticu. Označite (kliknite na red nekog od osnovnih sredstava) i nakon toga kliknite na dugme Prikaži karticu. Otvorio se prozor Kartica.

 

 

U tabeli prozora su hronološki upisane sve promene vezane za dotično osnovno sredstvo. Nakon pregleda podataka kliknite na dugme Izlaz.

 

 

Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Osnovna sredstva.

 

 

Možete nastaviti sa radom u modulu Osnovna sredstva ili u nekom drugom modulu.