Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

MongoDB baza podataka

sl0
MongoDB je vodeća nerelaciona baza podataka ( NoSQL ) i sve više preuzima primat u svetskim sistemima za skadištenje podataka.
Pojedinačni podaci su u MongoDB bazi podataka snimljeni u obliku jednostavnih dokumenata.
Glavne karakteristike su joj brzina, jednostavnost i "skalabilnost", tj. mogućnost horizontalnog i vertikalnog proširivanja.

U drugoj polovici 2020 godine Adacco programi su prestali da kao podršku koriste SQL Server baze podataka i u potpunosti prešli na MongoDB bazu podataka.

Šta za korisnika znači vrsta baze podataka?

Baza podataka je organizovana zbirka strukturiranih informacija ili podataka, obično snimljenih elektronskim putem u računarskom sistemu. Uloga i cilj baze podataka je trajno skladištenje podataka. Pod trajnim skladištenjem smatramo činjenicu da, jednom kada se podaci snime u bazu podataka, oni ostaju zapamćeni u njoj, čak i kada se aplikacija koja je te podatke upisala u bazu podataka završi.

Sistemom za upravljanje bazama upravlja program koji se zove server. Server, kao i baze podataka i upravljački sistem mogu biti na vašem lokalnom hard disku, mrežnom hard disku ili na internetu, odnosno cloudu.

Postoji mnogo vrsti i tipova baza podataka. Najpoznatije su SQL Server, MySql, DB2, Oracle itd. U novije vreme MongoDB.

O razlozima zbog kojih je Adacco nakon više od 10 godina razvoja u SQL Serveru odlučio preći na MongoDB bismo mogli puno i opširno pisati, ali dovoljno je znati da je MongoDB neuporedivo jednostavniji, brži i pouzdaniji od starog SQL Servera. Sve više svetskih sistema prelazi na MongoDB koji postaje novi database standard.

Što se korisnika tiče, rad u Adacco programima je potpuno isti i nema razlika u načinu korišćenja. Korisnika zapravo ne treba ni da zanima kako se zove baza podataka koju programi koriste niti na koji način radi. Ono što korisnika zanima jest da se snimanje i učitavanje baza podataka obavlja brzo i da su podaci sigurni od oštećivanja ili brisanja. Upravo ta pojednostavljenost i jasnoća na kojima je zasnovan MongoDB obezbeđuju da ni ne postoje brojna podešavanja koje u drugim bazama podataka poput SQL Servera sve treba programski unaprijed rešiti. Stoga ne postoji ni mogućnost da se pojavi neispravnost ili greška u radu.


Postupak prebacivanja baza podataka

Stari korisnici koji već imaju podatke snimljene u SQL Serveru treba da obave prebacivanje baza podataka u MongoDB.
Treba samo instalirati upgradeove za sve module koje koristite i čim se bilo koji od novih modula aktivira, obaviti prebacivanje .

Postupak prebacivanja baza podataka u MongDB je vrlo jednostavan i sve se obavlja automatski.

Prebacivanje podataka se obavlja jednom odmah na početku rada s novim programima. Čim se prebacivanje završi, nastavljate raditi s istim podacima, ali koji su sada snimljeni u mongo bazu podataka na Adacco cloud serveru.

Oni korisnici Adacco programa koji su već prešli sa lokalnog SQL Servera na naš Adacco Cloud SQL Server su sličan postupak prebacivanja baze s jednog servera na drugi već jednom obavili. Postupak prebacivanja na MongoDB je gotovo putpuno isti, osim što se samo prebacivanje obavlja brže, a može i da se prekine i nastavi po želji.

Korisnici Adacco programa koji su već prešli sa lokalnog SQL Servera na naš Adacco Cloud SQL Server će sada prebaciti baze podataka sa Cloud SQL Servera na Cloud MongoDB .


Prilikom pokretanja bilo kojeg od Adacco modula, na početku se otvara prozor Adacco Cloud Init


Home


Kliknite dugme 'Prebaci baze podataka iz SQL u mongo'


Otvara se prozor 'Prebacivanje SQL Server baza podataka u Mongo.db'


Home

Kliknite:

'lokalni SQL server' - ako još uvek niste prebacili SQL server na Cloud, odnosno, radite još uvek sa lokalnim SQL Serverom na vašem računalu

'Adacco cloud SQL server' - ako ste već prebacili baze podataka na Cloud SQL server i sada ih prebacujete u MongoDB

'zadaj SQL server' - ako SQL server baze podataka prebacujete sa nekog svog SQL Servera čije pristupne podatke, tj. login i password znate


Onim korisnicima koji rade sa svojim mrežnim SQL Serverom savetujemo da postupak prebacivanja obavljaju s glavnog računara (mrežnog servera) na čijem je disku smešten SQL Server i baze podataka


Ako ste odabrali 'lokalni SQL server' ili 'Adacco cloud SQL server' otvara se prozor za učitavanje liste vaših SQL Server baza podataka:


Home

Nakon što kliknite 'Učitaj (...) SQL server baze podataka' učitaće se lista baza koje su spremne za prebacivanje.

U ovisnost o broju vaših baza podataka, ovaj postupak učitavanja može da potraje i nešto duže.Nakon što proces učitavanja završi, pojavljuje se lista baza podataka:

Home

U koloni 'Oznaka' možete kliknuti i označiti koje baze podataka želite da prebacite.

Savetujemo da kliknete dugme 'Označi sve' i tako označite sve redove u listi.

Nakon toga kliknite 'Prebaci sve označene'

Ako je ukupno označena veličina veće od raspoloživog prostora na vašem cloudu, tada ćete od nas zatražiti da vam obezbedimo još prostora.

Postupak prebacivanja može da potraje prilično dugo, možda i nekoliko sati ako imate veliki broj baza i veću količinu prostora.

U toku postupka prebacivanja svaka prebačena baza u koloni 'Prebačeno' dobija oznaku 'X'.
Tako program prati koja mu je baza prebačena, a koja još nije.

U toku postupka prebacivanja postoji i dugme 'Prekini'

Prebacivanje možete prekinuti i naknadno nastaviti kad želite. Program prema koloni 'Prebačeno' zna koje su baze prebačene. Označite sve, i označit će se one koje još nisu prebačene.

Ako želite da ponovo prebacite neku bazu koja je već prebačena, taj red ne možete označiti.
Kliknite na taj red, i kliknite dugme 'Prebaci red'
Prebačena baza će se ponovo prebaciti, odnosno 'pregaziti' postojeća s ovom koju prebacijete.
Dakle, baze koje želite 'pregaziti', prebacujete jednu po jednu.


.