Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

E Fakture

sl0
Sistem elektronskih faktura (SEF) je baza podataka na internetu u koju se moraju registrovati sve veleprodajne fakture koji poverioci izdaju dužnicima.
Sistem elektronskih faktura uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija.
Osim za primanje i čuvanje elektronskih faktura, SEF odmah i šalje primljenu elektronsku fakturu poveriocu u obliku e-mail poruke.

Od 1. maja 2022. godine svaka privatna firma koje izdaje veleprodajne račune mora svaki od računa poslati u sistem elektronskih faktura i na taj način ga evidentirati i dostaviti kupcu, odnosno firmi dužniku.

Adacco je jedna od retkih firmi u Srbiji koje imaju sopstveno rešenje za konekciju na Sistem elektronskih faktura (SEF).
Nema potrebe za povezivanjem našeg softvera sa posredničkim servisima (poput E-računi) jer naš softver sve zahteve šalje direktno na SEF.
Šta to znači?
 Naši korisnici ne moraju potpisivati ugovore sa posredničkim firmama
 Naši korisnici ne moraju plaćati ugovorene iznose za svaku poslatu fakturu




E-fakturisanje

Napomena: Zakon o izmenana i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju je trenutno u skupštinskoj proceduri. U skladu sa predloženim izmenama, između ostalog, rok za početak primene odredbi Zakona o elektronskom faktuirsanju za subjekte javnog sektora pomera se sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022.

1. Koji su ključni datumi za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju (Zakona) za subjekte javnog sektora?

Obaveza izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora – 1. januar 2022. godine.

Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom - 1. januar 2022. godine.

Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura – 1. januar 2022. godine.

Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora - 1. jul 2022. godine.

2. Koji su ključni datumi za primenu Zakona za subjekte privatnog sektora?

Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora - 1. januar 2022. godine.

Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom - 1. jul 2022. godine.

Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza u skladu sa Zakonom - 1. januar 2023. godine.

3. Koji pravni okvir reguliše materiju elektronskog fakturisanja?

 1. Zakon o elektronskom fakturisanju;
 2. Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja;
 3. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura;
 4. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama;
 5. Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika;
 6. Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika;
 7. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku.

Dodatno, napominjemo da je od velikog značaja i Interno tehničko uputstvo objavljeno od strane Ministarstva Finansija, kao i ostala tehnička uputstva koja se aktivno objavljuju.

4. Šta Zakon reguliše ?

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

5. Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

SEF predstavlja informatičko-tehnološko rešenje preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura, a kojim upravlja centralni informacioni posrednik.

Takođe, u SEF-u se vrši i evidentiranje obračuna PDV.

6. Ko je u obavezi da koristi SEF?

 • Subjekti privatnog sektora (registrovani za PDV) i javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 • PDV punomoćnici stranih lica registrovanih za PDV u Republici Srbiji, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora;
 • Dobrovoljni korisnici sistema e-faktura.

7. Da li postoji registar dobrovoljnih korisnika sistema kako bi se i njima mogle ispostaviti elektronske fakture u skladu sa Zakonom?

Postoje najave o obrazovanju javno dostupne Liste korisnika sistema elektronskih faktura.

8. Da li postoji sveobuhvatna lista subjekata javnog sektora u smislu Zakona?

Ne, takva lista trenutno nije dostupna.

9. Šta je elektronska faktura?

U skladu sa Zakonom, elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i za primljene avanse, a koji je izdat, poslat i primljen preko sistema elektronskih faktura.

Faktura poslata putem e-maila, u PDF formi nije elektronska faktura.

10. Koji su obavezni elementi elektronske fakture?

 1. Naziv, adresa i PIB izdavaoca;
 2. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);
 3. Poslovni račun izdavaoca;
 4. Naziv, adresa i PIB primaoca;
 5. JBKJS primaoca ako je primalac korisnik javnih sredstava;
 6. Redni broj i datum e-fakture;
 7. Datum prometa dobara ili pružanja usluga, odnosno datum avansne uplate;
 8. Šifra i/ili naziv dobra, odnosno usluge i količina i jedinica mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa e-fakture;
 9. Vrednost za svaku stavku sa e-fakture;
 10. Ukupan iznos e-fakture;
 11. Iznos avansnih plaćanja.

Dodatno, posebno su propisani obavezni elementi u slučajevima kada elektronska faktura (e-faktura) predstavlja dokument o smanjenju/povećanju naknade, kao i slučajeve u kojima e-faktura predstavlja storno fakturu.

11. Da li e-faktura može da sadrži i druge podatke?

Da, propisano je da e-faktura može sadržati i druge podatke propisane relevantnim zakonima (npr. Zakon o PDV), ili druge podatke relevantne za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

Takođe, uz e-fakturu izdavalac može da priloži i drugu relevantnu dokumentaciju od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije).

12. Da li je moguće pristupiti DEMO verziji sistema e faktura?

Da, DEMO verzija SEF-a dostupna je na sledećem linku: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login.

Napominjemo da se očekuje da finalna verzija SEF-a ima dodatne funkcionalnosti u odnosu na DEMO verziju.

13. Kako se pristupa SEF-u?

SEF-u je moguće pristupiti posrednim ili neposrednim putem.

Neposredan pristup moguće je ostvariti putem dva tehnička rešenja pristupa:

 1. putem korisničkog interfejsa, kada ovlašćeno lice putem internet pretraživača može da vrši kreiranje i izdavanje e-faktura i/ili prihvatanje i odbijanje e-faktura i elektronsko evidentiranje obračuna PDV u ime subjekta prometa u okviru svojih ovlašćenja;
 2. putem aplikativnog interfejsa (eng. API - Application Programming Interface) koji omogućava povezivanje sa softverskim sistemom subjekta prometa i vršenje navedenih radnji.

Posredan pristup vrši se putem korišćenja informacionog posrednika.

14. Da li može doći do registracije subjekta po automatizmu?

Da. Ukoliko se kroz sistem elektronskih faktura zahteva izdavanje e-fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a e-faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi e-fakturu.

15. Ko mora da izvrši prvu registraciju na SEF-u?

Prvu registraciju na SEF-u neophodno je da izvrši zakonski zastupnik subjekta.

16. Da li je moguće pristupiti SEF-u ukoliko je zakonski zastupnik strano lice?

Da, moguće je. Skrećemo pažnju da je neophodno da ispuni sve korake kao i u slučaju da je zakonski zastupnik domaći državljanin, uključujući i registraciju na sajtu eid.gov.rs.

17. Da li je moguće pristupiti SEF-u i ukoliko pravno lice ima više zakonskih zastupnika koji su ograničeni supotpisom?

Prilikom pristupa DEMO verziji SEF-a trenutno se javljaju pojedine poteškoće u ovakvim situacijama. Međutim, finalna verzija SEF-a treba da omogući prevazilaženje ovog problema, te nesmetan pristup SEF-u i u navedenom slučaju.

18. U kojim slučajevima ne postoji obaveza izdavanja e-fakture?

Obaveza izdavanja e-fakture ne postoji za:

 1. Promet na malo i primljeni avans za promet na malo
 2. Ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
 3. Nabavku i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga

19. Da li u slučaju kada se račun za promet dobara i usluga izdaje stranim licima postoji obaveza izdavanja e-fakture putem SEF-a?

Ne, trenutno nije propisana obaveza izdavanja e-fakture licima iz inostranstva.

20. Da li se e-faktura može smatrati otpremnicom?

Ne, e-faktura nema obeležja otpremnice u smislu propisa o trgovini. Shodno, otpremnicu je neophodno dostaviti posebno.

21. Kada se e-faktura smatra dostavljenom?

E-faktura se smatra dostavljenom u trenutku njenog izdavanja.

22. U kom roku subjekat može da prihvati ili odbije e-fakturu?

Primalac elektronske fakture treba da prihvati ili odbije elektronsku fakturu u roku od petnaest dana od dana prijema.

Ukoliko subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u navedenom roku, ista se smatra prihvaćenom.
Sa druge strane, ukoliko subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u navedenom roku biće ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata, a ako je ne prihvati u dodatnom roku od 5 dana smatraće se da je faktura odbijena.

23. Da li su predviđene sankcije za subjekta privatnog sektora ukoliko ne izda/ne primi e-fakturu u skladu sa Zakonom?

Da, Zakon propisuje da će za prekršaj biti kažnjeno pravno lice, subjekat privatnog sektora kaznom u rasponu od RSD 200.000 do RSD 2.000.000 ukoliko:

 1. Povredi obavezu izdavanja e-fakture;
 2. Koristi podatke dostupne u SEF-u, a u svrhe koje nisu propisane zakonom;
 3. Ne primi e-fakturu u skladu sa Zakonom.

Za navedeni prekršaj kazniće se i odgovorno lice pravnog lica subjekta privatnog sektora novčanom kaznom od RSD 50.000 do RSD 150.000.

Takođe, za navedeni prekršaj kazniće se preduzetnik - subjekt privatnog sektora novčanom kaznom u iznosu od RSD 50.000 do RSD 500.000.

Dodatno napominjemo da su propisane kazne i za slučaj da se e-faktura ne čuva u skladu sa Zakonom, kao i u slučaju neomogućavanja licu koje vrši inspekcijski nadzor, a u cilju nesmetanog vršenja inspekcijskog nadzora i prikupljanja podataka od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora, uvid u podatke o poslovanju, poslovnu dokumentaciju, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa obavezama propisanim članom 17. Zakona.

24. Koji su rokovi čuvanja e-faktura?

E-faktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora čuva se u SEF-u trajno.
E-faktura izdata i primljena od strane subjekta privatnog sektora čuva se u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata e-faktura.

>
.