radi

Croatian / Serbian / English

Putni nalozi - slike

  • Putni nalog
  • Putni račun


Putni nalog
^

Putni nalog
Prozor za upis podataka o putnom nalogu.


Putni račun
^

Putni račun
Uz svaki putni nalog postoji i pripadajući putni račun.
Obračun dnevnica u putnom računu može se obavljati u kunama ili inozemnoj valuti. Dovoljno je upisati datum i sat početka i završetka putovanja , program sam izračuna broj dnevnica.